Học nghề kế toán ở đâu tốt nhất

0 Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác–Đối với người lao động khi điều chuyển công tác thì việc quyết toán thuế TNCN của người lao động như thế nào? Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì?

–Trong năm người lao động 6 tháng đầu năm làm việc tại một đơn vị, và 6 tháng cuối năm tại một đơn vị khác+++ Vấn đề 01. Ủy quyền quyết toán TNCN đối với người chuyển công tác.

–Căn cứ: tại Điều 25, Khoản 2, Điểm d Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau:

“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.”

= >Như vậy :Cá nhân khi chuyển công tác, thay đổi nơi làm việc trong năm không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay do cá nhân đó có thu nhập tại hai nơi trong năm.


+++ Vấn đề 02.Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển công tác

–Căn cứ: Tại Điểm c.2.2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 đã được bổ sung tại Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên như sau:

“c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế…

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

1.Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

2.Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

3.Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”.


–Căn cứ: tại Điều 21, Khoản 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

1.Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.”

2.Như vậy thì cá nhân điều chuyển công tác chỉ phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân đó thuộc một trong các trường hợp sau:

3.Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.

4.Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

5.Trường hợp nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau hoặc cá nhân không phát sinh thuế TNCN phải nộp thêm thì không phải khai quyết toán thuế.

= > Như vậy:Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân điều chuyển công tác có một số điểm lưu ý như sau:

– Cá nhân không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay.

– Cá nhân chỉ phải khai quyết toán nếu có số thuế nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ sang kỳ sau.

*** Hồ sơ quyết toán thuế TNCN:

Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước noài.

– Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN bao gồm File dữ liệu QTT và Hồ sơ QTT bản giấy có ký tên.

***Trường hợp cá nhân không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế sẽ xem xét xử lý hồ sơ mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại bắc ninh

– Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập).

– Trường hợp 1: thu nhập >= 2 công ty trong cùng 1 năm tài chính do điều chuyển công tác thì doanh nghiệp chỉ tính thời gian người lao động làm việc tại công ty bao nhiêu tháng thì giảm trừ bây nhiêu tháng ( ví dụ: từ tháng 7-12 =6*9tr=54 triệu gia cảnh bản thân) làm thực bao nhiêu tháng thì giảm trừ bấy nhiêu tháng

+ Không được ủy quyền quyết toán thay

Dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận cầu giấy

+ Doanh nghiệp quyết toán cho người lao động nhưng không được tích mục Ủy Quyền quyết toán thay

+ Người lao động phải tự đi quyết toán

– Trường hợp 2: chỉ phát sinh thu nhập và làm duy nhất tại 1 công ty ví dụ trong năm chỉ làm duy nhất cho công ty A từ tháng 7 – đến tháng 12 (từ tháng 1 đến tháng 6 người động không có việc làm) thì được giảm trừ đủ 12 tháng = 9 triệu x 12 tháng = 108 triệu (Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

+ Được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay

+ Doanh nghiệp quyết toán cho người lao động và tích mục Ủy Quyền quyết toán thay

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại bắc ninh
[Read More...]


0 Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán– Hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán qua ngày 31/12 hoặc hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT, có được tính vào chi phí hợp lý ?Trương hợp : hóa đơn đầu vào trên 20 triệu chưa thanh toán qua ngân hàng.

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh


– Biên bản đối chiếu công nợ


– Hợp đồng kinh tế ghi rõ điều khoản trả trậm


– Khai báo thuế đầy đủ


– Hạch toán sổ sách đầy đủ


= > Như vậy khi có hợp đồng trả chậm vẫn được xét khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi quyết toán thu nhập doanh nghiệp+Thuế GTGT:


Căn cứ:


– Điều 15 khoản c Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 - Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng

– Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.


= > Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


+Thuế TNDN:


Căn cứ:


– Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)


Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận hà đông

– Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. = > Hạch toán treo công nợ 331, hợp đồng trả trậm


---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại tây hồ
[Read More...]


0 Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp– Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy ra các khoản phạt, và truy thu thuế?


– Xử lý các khoản phạt và truy thu thuế như thế nào? Hạch toán ra sao?– Hướng dẫn hạch toán, điều chỉnh sổ sách kế toán các khoản bị phạt, truy thu thuế sau thanh tra quyết toán thuế


– Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế: Hạch toán bút toán sau khi thanh tra thuế như thế nào?


– Hạch toán khoản bị phạt, truy thu thuế sau thanh tra quyết toán, thanh tra thuế


– Những lưu ý điều chỉnh số liệu sau khi quyết toán thuế


– Kinh nghiệm điều chỉnh số liệu khi quyết toán thuế


– Các khoản bị truy thu thuế, phạt thuế thì kế toán sẽ hạch toán như thế nào?


-- > Căn cứ biên bản quyết định phần kết luận của thanh tra thuế, quyết toán thuế tại doanh nghiệp để hạch toán xử lý các nghiệp vụ cho phù hợp


***Căn cứ:


–Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)


–Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội, ngày 31/12/2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng


–Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ


–Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp


Bộ Tài chính chuyển đến về việc điều chỉnh số liệu sau thanh tra:


1.Về thời điểm hạch toán số thuế bị truy thu sau thanh tra và khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính: Là thời điểm đơn vị nhận được kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế


Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh

2.Việc điều chỉnh số thuế bị truy thu sau thanh tra thuế trên số kế toán năm được thực hiện như sau:


–Điều chỉnh tăng số dư Nợ đầu năm của TK4211-Lợi nhuận chưa phân phôi năm trước (nếu TK 4211 có số dư Nợ) hoặc điều chỉnh giảm số dư Có đầu năm của TK 4211 (nếu TK 4211 có số dư Có): Số bị truy thu


–Điều chỉnh tăng số dư Có đầu năm của TK333 (Chỉ tiết TK 3331: Số thuế GTGT bị truy thu, TK3334: Số thuế TNDN bị truy thu)

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng


+ Nợ TK 4211/ có TK 3334=tiền truy thuế TNDN


+ Nợ TK 4211/ có TK 33311=tiền truy thuế GTGT


+ Nợ TK 4211/ có TK 3335=tiền truy thuế TNCN


Căn cứ vào kết luận thanh tra, đơn vị thực hiện điều chỉnh số dư đầu năm trên báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu bị ảnh hưởng sau kết luận thanh tra và phải thuyết minh cụ thể trong báo cáo tài chính năm.


Khi nộp số thuế GTGT, thuế TNDN bị truy thu vào Ngân sách Nhà nước, kế toán ghỉ:


+ Nợ TK 333 (Chi tiết TK 33311, TK 3334, TK 3335)/ Có TK 111, 112


3.Đối với khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế:


–Khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thuế, kế toán ghi nhận vào chi phí khác của năm nhận được quyết định xử phạt VPHC:


Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy

+ Nợ TK 811/ Có TK 333 (Chỉ tiết 3339): Số tiền phạt VPHC


–Khi nộp tiền vào NSNN, kế toán ghi:


+ Nợ TK 333 (Chi tiết 3339)/ Có TK 111, 112


= > Đồng thời, khi quyết toán thuế TNDN năm, khoản tiền phạt này không được tính vào chỉ phí được trừ khi tính thuế TNDN: Khi làm quyết toán thuế TNDN năm kế toán loại toàn bộ hóa đơn này ra khỏi chi phí được trừ trước khi tính thuế TNDN (Ghi giá trị của hóa đơn này vào chỉ tiêu B4 tại Tờ khai Quyết toán thuế TNDN Mẫu 03/TNDN)


*** Chi tiết công văn : 1287/CT-TTHT ngày 29/05/2015 Về việc điều chỉnh số liệu sau thanh tra thuế, quyết toán thuế

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hoàn kiếm
[Read More...]


0 Kê khai nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ
–Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm để bán nhưng có nhu câu sử dụng và tự sản xuất dùng trang bị cho phòng kế toán làm việc, hoặc phòng ban khác trong doanh nghiệp vậy doanh nghiệp có phải kê khai, nộp thuế GTGT hay không?*Căn cứ:

+ Tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 quy định về sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh


“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

– Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)...”

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại bắc ninh

*Căn cứ:

+ Tại Khoản 2 Điều 3 quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT...”

+ Tại Khoản 1 Điều 7 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014...”

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy

*Theo đó:

– Khi doanh nghiệp tự sản xuất để dùng trang bị cho phòng kế toán, giám đốc , phân xưởng sản xuất ...phòng ban khác làm việc thì đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phải xuất hoá đơn GTGT và không phải tính, nộp thuế GTGT.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại thanh trì
[Read More...]


0 Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm–Công ty ký hợp đồng giao khoán nhân công cho cá nhân không có tư cách pháp nhân làm đại diện ký hợp đồng giao khoán nhân công:+ Có phải nộp bảo hiểm không?


+ Có phải nộp thuế không?nộp các loại thuế nào đối với trường hợp giao khoán này?


***Trường hợp: Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm công nhân


–Công ty có ký kết hợp đồng giao khoán nhân công thi công công trình, thời gian thi công kéo dài tùy từng công trình. Khi thì kéo dài 15 ngày khi thì kéo dài hơn 1 tháng.


–Chúng tôi ký kết với đại diện của một nhóm công nhân, thanh toán hợp đồng hoàn thành chúng tôi đều khấu trừ 10% thuế TNCN và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu cá nhân có nhu cầu.


–Như vậy hồ sơ để hợp lý chi phí thuê khoán nhân công bao gồm những gì để được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN và đối với hợp đồng giao khoán trên 1 tháng chúng tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội cho cá nhân đại diện kinh doanh hay những nhân công thuộc nhóm này hay không?


***Về thuế TNCN:


–Tại điểm a, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC & Tại điểm i, Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân


= > Nội dung:


–Thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền


–Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.


***Về Luật thương mại:


–Tại Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005


= > Nội dung:


–Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh


***Về thuế TNDN:


–Tại khoản 1 Điều 4 (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN


–Tại khoản 2.4 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/ /2015


+++ Điều kiện để tính chi phí hợp lý doanh nghiệp


– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp


– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.


– Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, “trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này."


Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền (tiền mặt, hoặc chuyển khoản) cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (01/TNDN) do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.


= > Theo đó:


Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công các công trình thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này. Để các khoản chi hợp đồng thuê khoán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì Công ty của Độc giả cần có những hồ sơ sau:


Trung tâm kế toán thực hành Tại bắc ninh

+ Hợp đồng giao khoán;


+ Biên bản thanh lý hợp đồng;


+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân) của người lao động;


+ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành;


+ Bảng chấm công;


+ Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;


+ Chứng từ chi tiền;


+ Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.


***Về Bảo hiểm:


Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng

–Tại điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 ngày 20/11/ 2014 hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/ 01/2018


–Tại Điều 15, Điều 16 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012


= > Nội dung:


–Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng


–Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.


–Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.


–Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”


= > Theo đó:

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận tại từ liêm


–Trường hợp Công ty có hợp đồng với người lao động theo các hình thức hợp đồng lao động quy định tại Điều 16 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 thì người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.


–Trường hợp Công ty ký kết hợp đồng giao khoán công việc với đại diện nhóm công nhân không theo hợp đồng lao động thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo Hiểm số 58/2014/QH13 nêu trên.


***Chi tiết tham khảo tại: http://www.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hoàng mai
[Read More...]


0 Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển đơn vị công tác–Đối với người lao động khi điều chuyển công tác thì việc quyết toán thuế TNCN của người lao động như thế nào? Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì?

–Trong năm người lao động 6 tháng đầu năm làm việc tại một đơn vị, và 6 tháng cuối năm tại một đơn vị khác+++ Vấn đề 01. Ủy quyền quyết toán TNCN đối với người chuyển công tác.

–Căn cứ: tại Điều 25, Khoản 2, Điểm d Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau:

“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm uỷ quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.”

= >Như vậy :Cá nhân khi chuyển công tác, thay đổi nơi làm việc trong năm không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay do cá nhân đó có thu nhập tại hai nơi trong năm.


+++ Vấn đề 02.Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển công tác

–Căn cứ: Tại Điểm c.2.2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 đã được bổ sung tại Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên như sau:

“c.2) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế…

c.2.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

1.Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

2.Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

3.Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)”.


–Căn cứ: tại Điều 21, Khoản 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

1.Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.”

2.Như vậy thì cá nhân điều chuyển công tác chỉ phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân đó thuộc một trong các trường hợp sau:

3.Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.

4.Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

5.Trường hợp nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau hoặc cá nhân không phát sinh thuế TNCN phải nộp thêm thì không phải khai quyết toán thuế.

= > Như vậy:Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân điều chuyển công tác có một số điểm lưu ý như sau:

– Cá nhân không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay.

– Cá nhân chỉ phải khai quyết toán nếu có số thuế nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ sang kỳ sau.

*** Hồ sơ quyết toán thuế TNCN:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc (Mẫu theo Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Trung tâm kế toán thực hành Tại đà nẵng

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước noài.

– Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN bao gồm File dữ liệu QTT và Hồ sơ QTT bản giấy có ký tên.

***Trường hợp cá nhân không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế sẽ xem xét xử lý hồ sơ mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

– Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập).

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại bắc ninh

– Trường hợp 1: thu nhập >= 2 công ty trong cùng 1 năm tài chính do điều chuyển công tác thì doanh nghiệp chỉ tính thời gian người lao động làm việc tại công ty bao nhiêu tháng thì giảm trừ bây nhiêu tháng ( ví dụ: từ tháng 7-12 =6*9tr=54 triệu gia cảnh bản thân) làm thực bao nhiêu tháng thì giảm trừ bấy nhiêu tháng

+ Không được ủy quyền quyết toán thay

+ Doanh nghiệp quyết toán cho người lao động nhưng không được tích mục Ủy Quyền quyết toán thay

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận tại từ liêm

+ Người lao động phải tự đi quyết toán

– Trường hợp 2: chỉ phát sinh thu nhập và làm duy nhất tại 1 công ty ví dụ trong năm chỉ làm duy nhất cho công ty A từ tháng 7 – đến tháng 12 (từ tháng 1 đến tháng 6 người động không có việc làm) thì được giảm trừ đủ 12 tháng = 9 triệu x 12 tháng = 108 triệu (Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

+ Được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay

+ Doanh nghiệp quyết toán cho người lao động và tích mục Ủy Quyền quyết toán thay

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại tây hồ
[Read More...]


0 QUY TRÌNH LƯU TRỮ SỔ SÁCH KẾ TOÁN– In cho công ty lớn có nghiệp vụ phát sinh nhiều, và khi in số lượng giấy in ra lớn

– In theo trình tự cả năm không in theo tháng, hoặc quý

– In hàng loạt chứng từ nên khi in chú ý kiểm tra check dữ liệu kỹ trước khi in+++ Phần A: in sổ sách kế toán

++++ Sổ Nhật Ký Chung

– Bìa xanh

– In NKC từ tháng 01 đến tháng 12 đóng thành 1 cuốn nếu ít, nhiều có thể chia làm nhiều cuốn

Ví dụ: quý 1 từ tháng 1 đến tháng 3 là 01 cuốn, các quý còn lại mỗi quý là 1 cuốn

++++ Sổ cái

– Bìa xanh

– In toàn bộ sổ cái 1 tháng đóng thành cuốn mỗi tháng là 01 cuốn từ TK loại 01 – đến TK loại 09

++++ Sổ quỹ tiền mặt & Sổ tiền gửi ngân hàng

– Bìa xanh

– In sổ sổ quỹ tiền mặt từ tháng 01 đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn

– Sao kê chi tiết ngân hàng: chi tiết cho từng tài khoản ngân hàng

– In sổ tiền gửi ngân hàng từ tháng 01 đến tháng 12 đóng lại 1 cuốn

– Tài khoản in là: 111 & 112

++++ Bảng tổng hợp công nợ

– Bìa xanh

– Bảng tổng hợp công nợ: in từ tháng 01 đến tháng 12

Chú ý: in thành 01 bản kẹp chứng từ thu chi, 01 bản tách làm 1 tập để phục vụ kiểm tra của cán bộ thuế kiểm tra đối chiếu với hóa đơn

– Sổ chi tiết công nợ: in từ tháng 01 đến tháng 12

Chú ý:

+ Có thể in bảng tổng hợp công nợ 12 tháng thành 01 cuốn nếu ít, nhiều có thể chia làm nhiều cuốn

+ Có thể in sổ chi tiết công nợ 12 tháng thành 01 cuốn nếu ít, nhiều có thể chia làm nhiều cuốn

+ Tài khoản in là: 131,331

++++ Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho NVL, HH

– Bìa xanh

Phát sinh ít

– In bảng kê nhập xuất tồn từ tháng 01 đến tháng 12 năm tài chính + sổ chi tiết NVL, HH

Phát sinh nhiều

– In tổng hợp NXT từ tháng 01 đến tháng 12 thành 01 cuốn hoặc nhiều cuốn

– Ịn sổ chi tiết NVL, HH thành nhiều cuốn

– Tài khoản in là: 152,153,155,156

++++ Bảng Phân bổ khấu hao và phân bổ chi phí trả trước

– Bìa xanh

– In Bảng khấu hao và phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn từ tháng 01 đến tháng 12

– Tài khoản in là: 214, 242

++++ Bảng tổng hợp giá thành xây lắp TK 154

– Bìa xanh

– In bảng tổng hợp giá thành 154 toàn bộ từ tháng 01 đến tháng 12

– Sổ chi tiết tài khoản 154 cho từng đối tượng công trình

– Lập 1 bảng tổng hợp những hợp đồng kinh tế bán ra đã xuất hóa đơn và tình trạng của hợp đồng

– Phân tách giá thành chi tiết cho từng mục đã xuất hóa đơn: 621,622,623,627 theo từng tháng phát sinh của tài khoản giá thành công trình cần theo dõi

++ Phần B: in khái báo thuế

++++ Chứng từ thu chi và khai báo thuế

– Bìa xanh

* Hồ sơ gồm:

– Báo cáo thuế tháng/ quý

+ Bảng kê phụ lục bán ra và mua vào

+ Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Hóa đơn đầu ra liên xanh sắp trước + phiếu thu tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán

+ Hóa đơn đầu vào + phiếu chi tiền hoặc phiếu công nợ hạch toán + phiếu nhập kho

– Thông báo phát hành hóa đơn

++ Phần B: in chứng từ Thu - Chi

++++ Phiếu Thu – Chi – Hạch Toán

Phiếu Thu

– Bìa xanh

– In toàn bộ Phiếu Thu từ tháng 01 đến tháng 12

Phiếu Chi

– Bìa xanh

– In toàn bộ Phiếu Chi từ tháng 01 đến tháng 12

Phiếu Hạch Toán

– Bìa xanh

– In toàn bộ Phiếu Hạch Toán từ tháng 01 đến tháng 12

++++ Phiếu xuất kho & Nhập kho

– Bìa xanh

– In toàn bộ Phiếu xuất kho & Nhập kho trong năm đóng thành tập, nếu nhiều chia làm nhiều cuốn, ít thì đóng lại thành 01 cuốn

++ Phần D: in Báo Cáo Tài Chính

++++ Báo cáo tài chính

* Báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toán

– Bảng cân đối tài khoản phát sinh

– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Lưu chuyển tiền tệ

– Thuyết minh báo cáo tài chính

* Tờ khai quyết toán thuế TNDN

– Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Phụ lục chuyển lỗ ( nếu có)

– Phụ lục ưu đãi thuế (nếu có)

Trung tâm kế toán thực hành Tại long biên

* Tờ khai quyết toán thuế TNCN

– Giấy xác nhận nộp tờ khai qua mạng của tổng cục thuế

Chú ý: in báo cáo tài chính đã nộp cơ quan thuế >= 02 bản để sau này 1 bản gửi cơ quan thuế khi kiểm tra tại doanh nghiệp

Báo cáo tài chính sau khi nộp cơ quan thuế lập 01 bản nộp cơ quan thông kê, và nộp cái mẫu cho cơ quan thống kê

++++ Báo cáo thuế bằng excel và công tác chuẩn bị hậu giải trình thanh tra thuế sau này

– Xuất khai báo thuế từ HTKK ra bằng excel để lưu trữ theo tháng/ quý để phục vụ công tác giải trình thuế sau này

Học kế toán tổng hợp thực hành Tại bắc ninh

– Gộp báo cáo thuế Bảng kê bán ra trong năm làm 1 sheet + mua vào trong năm làm 1 sheet

– Lọc những hóa đơn >= 20.000.000 hoặc cùng ngày >= 20.000.000 để theo dõi quá trình thanh toán = UNC cho khách hàng

Hóa đơn công nợ >= 20.000.000

– Mở một bìa còng lưu trữ toàn bộ những hóa đơn mua vào 331 phô tô >= 20.000.000 trong 1 năm tài chính kẹp cùng UNC và hợp đồng kinh tế đã ký kết

– Đến ngày 31/12 kết thúc năm tài chính mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng UNC thì phải lập hợp đồng trả chậm, nếu đã có hợp đồng thì

phải lập phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thanh toán

++ Phần E: Lưu Trữ Hợp đồng các loại

++++ Hợp đồng

– Bìa xanh: Hợp đồng Ra + Vào + Lao Động

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận cầu giấy

– Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng đầu vào của các nhà cung cấp lại thành 1 bìa còng hoặc Alco

– Lưu trữ toàn bộ các hợp đồng Bán ra của người mua lại thành 1 bìa còng hoặc Alco

– Lưu toàn bộ hợp đồng lao động đã ký với người lao động: ký tá đầy đủ, phụ lục hợp đồng, quyết định tăng và giảm lương

++++ Hồ Sơ Lao Động

– Bìa xanh: Lao Động

– In Quyết toán thuế TNCN năm đã nộp

– In toàn bộ hợp đồng lao động ra giấy, kẹp cùng chứng minh nhân dân phô tô

– In toàn bộ Bảng Lương, Chấm công 12 tháng liên tục

dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hải phòng
[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Return to top of page